For this Micro Monday, follow @cheri. Enough… said.